48 91 321 26 20 biuro@hotellazur.pl

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU

1. Za rezerwację strony rozumieją umowę o świadczenie usług noclegowych, w której Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi pokoju w Rezydencji Lazur w Świnoujściu dla oznaczonej w rezerwacji liczby osób w oznaczonym terminie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Dane organizatora usług Turystycznych, zwanego dalej Wykonawcą:
Firma: Zbigniew Opaliński
ul. Piłsudskiego 33/9
72-600 Świnoujście

3. Klientem jest podmiot, który poprzez dokonanie rezerwacji akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych, o której mowa w pkt. 1.

4. Zgłoszenia rezerwacyjnego Klient może dokonać w systemie online, telefonicznie, faxem, mailem lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.hotellazur.pl

5. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacyjnego Wykonawca potwierdzi dokonanie rezerwacji faxem lub mailem, w którym poinformuje klienta o nadanym numerze rezerwacji. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania rezerwacji rezerwację wstępną (nieopłaconą) uznaje się za niedokonaną.

6. Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 30% wartości umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5. Nie wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji i nie wywołuje skutków dla żadnej ze stron. Wpłacanie zadatku oznacza akceptację przez Klienta warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

7. Zadatek nie podlega zwrotowi.

8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny, odpowiadającej wartości umowy, pomniejszonej o wpłacony zadatek, najpóźniej pierwszego dnia pobytu. Jeżeli klient dokonał zapłaty przelewem bankowym powinien najpóźniej w dniu przyjazdu okazać potwierdzenie dokonania przelewu.

9. Dopiero po dokonaniu zapłaty, o której mowa w pkt. 8 recepcja wyda Klientowi klucze do pokoju. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wyrazić zgodę na zapłatę ceny w późniejszym terminie. Zgoda na zapłatę ceny w późniejszym terminie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10. W przypadku rezygnacji Klienta z częściowego wykonania umowy po odebraniu kluczy do pokoju, kwestia zwrotu części świadczenia pieniężnego zależy od indywidualnego rozstrzygnięcia w danej konkretnej sprawie i nastąpi w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wskazuje się, iż dla rozstrzygnięcia jak powyżej istotne mogą być (przykładowo) kwestie takie jak w szczególności:

znalezienie przez Wykonawcę nowego Klienta, na miejsce Klienta, który zrezygnował z pobytu;

szczególnie uzasadnione wypadki, jeśli rezygnacja jest spowodowana (udokumentowaną) nadzwyczajną sytuacją po stronie Klienta, której nie można było wcześniej przewidzieć.
istotne naruszenie Umowy przez Wykonawcę.

11. Niestawienie się Klienta w obiekcie w drugim dniu pobytu do godziny 07:00 oznacza jego zgodę na anulowanie rezerwacji i wystąpienie postronnie Wykonawcy prawa do zatrzymania zadatku. Anulowanie rezerwacji w takim przypadku nastąpi automatycznie, a Wykonawca ma prawo zarezerwować pokój będący przedmiotem umowy na rzecz innego klienta.

12. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00.

13. Doba hotelowa kończy się o godz. 10:00, tym samym Klient zobowiązany jest w ostatnim dniu pobytu do opuszczenia pokoju najpóźniej do godz. 10:00. Nie opuszczenie przez klienta pokoju w wyznaczonym terminie zobowiązuje go do zapłaty opłaty specjalnej odpowiadającej 150% ceny za każdą rozpoczętą dobę. Za rozpoczęcie doby hotelowej w takim przypadku uznaje się godz. 10:01.